Návštěvní řád

Pro všechny návštěvníky a hráče, kteří navštíví stadion Pasos Pardubice, platí následující návštěvní řád.

§ 1 Obecná ustanovení

1) Tento návštěvní řád (dál jen „návštěvní řád“) je vydán klubem Pasos Pardubice, IČ: 69157316, se sídlem Josefa Ressla 2868, Pardubice, PSČ 530 02 (dále také jako „provozovatel“), která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků stadionu Pasos Pardubice, označovaného také jako “Krtkova aréna” (dále také jako “areál” nebo „stadion“), kteří do jeho areálu vstupují a využívají jeho zařízení.

2) Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví, majetku, ochrany pořádku na stadionu a rovněž zabezpečení požadovaných podmínek průběhu všech akcí, které se budou v areálu konat.

Cílem je zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý návštěvník svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu potvrzuje, že se zcela a řádně seznámil s tímto návštěvním řádem, že mu zcela porozuměl, souhlasí s ním, tedy s jeho obsahem a veškerými v něm stanovenými podmínkami, zavazuje se jej respektovat, dodržovat, považuje jej pro sebe za zcela závazný a výslovně souhlasí zejména se svým závazkem k úhradě případné smluvní pokuty ve smyslu ustanovení jeho § 4 čl. 3.

§ 2 Areál Krtkova aréna

1) Areál slouží veřejnosti přednostně ke sledování softbalových a basebalových utkání. O způsobu jeho využití a použití rozhoduje klub Pasos Pardubice (dále jen „klub“).

2) Tento návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které budou areál využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel, jakožto i pro hosty těchto osob.

§ 3 Pobyt v areálu

1) Areál je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno jinak.

2) Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí stadionu umožnit vstup pouze při splnění předem oznámených podmínek (klubová příslušnost, bez vnějšího klubového označení apod.).  

3) Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetku nacházejících se v areálu, nebo osoby, které porušují jakýkoli zákaz popsaný v § 4 čl. 1 a § 4 čl. 2, ztrácejí oprávnění k pobytu v areálu a mohou být organizátorem akce, případně též Policií ČR, kdykoliv vykázání z prostoru areálu.

§ 3 Chování v areálu

1) Každý návštěvník areálu je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení klubu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad odpovídající míru.

2) Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny organizátorů (jakož i Policie ČR, hasičů, záchranné služby a hlasatele).

3) Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost, ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně popsaného jednání z prostoru areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vykázán.

4) Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty z areálu musí být neustále volně průchozí a každý návštěvník areálu je povinen této skutečnosti přizpůsobit své jednání.

5) Každá osoba vstupující do areálu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce sportovní akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části sportovní akce v souvislosti s klubem a jejími smluvními partnery. Návštěvník má právo požádat organizátora akce konané v areálu o případné smazání záznamu s jeho identitou, pokud tak není v rozporu se zákony ČR.

§ 4 Zákazy

1) Návštěvníkům stadionu je zakázáno pokoušet se vnášet anebo vnášet do prostoru areálu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

 1. a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
 2. b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodné zbraně, laser ukazovátka
 3. c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
 4. d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
 5. e) neskladné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice, kufry, velké tašky, batohy,
 6. f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpalovacích zařízení,
 7. g) kovové nebo dřevěné tyče pro vlajky či transparenty, mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
 8. h) alkoholické nápoje a drogy,

 

2) Dále jsou návštěvníkům zakázána v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku tato jednání:

 1. a) vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
 2. b) lézt či přelézat stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy
 3. c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (zejména hrací plocha, vnitřní prostory)
 4. d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
 5. e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
 6. f) ničit zařízení a vybavení klubu
 7. g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku klubu
 8. h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
 9. i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál (odhazováním věcí)
 10. j) jezdit po cestách a plochách bez povolení
 11. k) použít bez souhlasu klubu fotografie a videozáznamy z mobilních zařízení i kompaktních fotoaparátů ke komerčním účelům,
 12. l) porušovat uložený zákaz vstupu do areálu
 13. m) porušovat přísný zákaz kouření v celém areálu (v případě porušení může být návštěvník napomenut organizátorem akce a následně z těchto prostor vykázán) – v souladu se Zákonem 65/2017 Sb., § 8, čl. 1 pís. i) se zakazuje kouřit ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť
 14. n) zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak, s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu do areálu a v celém prostoru areálu.

3) Každý, kdo poruší jakýkoli výše uvedený zákaz či omezení plynoucí z § 4 čl. 1. a/nebo 2. tohoto návštěvního řádu, je povinen za každé jednotlivé porušení povinnosti zaplatit klubu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná na výzvu klubu, a to do 5 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení. Smluvní pokuta je přiměřená okolnostem a významu. Klub je oprávněn vedle uvedené smluvní pokuty požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, také náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena (a to včetně pokut od disciplinárních orgánů ČSA), a to v celém jejím rozsahu (ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku se nepoužije) a vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán.

Klub je rovněž oprávněn každému, kdo poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup do areálu.

4) Klub je oprávněn při porušení zákazů vyvést návštěvníka z areálu (nevpustit do areálu) nebo danou věc zabavit a to bez jakýchkoliv finančních náhrad.

§ 5 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu je povoleno jen s písemným souhlasem klubu.

§ 6 Odpovědnost za škody

1) Vstup a užívání areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Klub odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců

2) Úrazy a škody se musí neprodleně nahlásit klubu.

§ 7 Jednání proti předpisům

1) Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vykázány z areálu a postihnuty zákazem vstupu do areálu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

§ 8 Ochrana osobních údajů

1) Návštěvníci berou na vědomí, že klub může jako správce zpracovávat osobní údaje návštěvníků i bez jejich výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku v areálu, zamezení vstupu osobám, které se dopouštějí porušování návštěvního řádu či protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným osobám, a to zejména dalším klubům v ČR.

2) Klub má právo širokého rozsahu zpracovávaných údajů – fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených trestech.

3) Každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

§ 12 Účinnost

Tento „Návštěvní řád“ Pasos Pardubice je účinný od 1. ledna 2019.

Ke stažení

Celý řád si můžete stáhnout v PDF.